• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

 Statut Szkoły Podstawowej

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie

Regulamin DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO UONET+

Kryteria oceniania zachowania uczniów

Klauzula informacyjna RODO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych

 

"Na podstawie § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 Szkoła Podstawowa w Żelechowie informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 dostępne jest pod linkiem: http://www.bip.zelechow.akcessnet.net

/upload/plik,20190509173034,bilans_

jednostkowy_sp_w_zelechowie.pdf