• Szkoła Podstawowa

Wydarzenia 2022/2023

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spzelechow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (CTRL+U lub widoczny niebieski okrągły obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • kontras - odwrócenie kolorów
   • kontrast - ciemny
   • kontrast - lekki
   • kontrast - brak kolorów - skala szarości
   • duży tekst - możliwość powiększenia liter
   • odstępy między literami - zmiana na umiarkowane, duże
   • podświetlenie linków
   • sterowanie animacjami - wyłącz, włącz
   • przyjazny dla dyslektyków - czytelne czcionki
   • duży kursor, czytanie z maską, przewodnik do czytania

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych do każdej przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

         27-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Dębek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon: 25 7541315
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogrodowej , prowadzą do niego schody i  podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe dostępne tylko dla pracowników.
  3. Osobami oddelegowanymi do pomocy i udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.